Laiviņas

Atrakcija piemērota gan bērniem, gan pieaugušajiem. Katrs atrakcijas apmeklētājs var izvēlēties savu laiviņu, kas noformētas kā balti un melni gulbji, pelikāni un pīles. Brauciena laikā katrs savu laiviņu var vadīt pa plašo baseinu.

Apmeklējuma ilgums – ~3 minūtes.

Atrakcijas biļete Cena
1 persona 3 min 4,00 €

Atrakcijas ierobežojumi:

 • Laiviņas ar elektromotoru ir atrakcija pieaugušajiem un bērniem no 4 gadu vecuma, bet vecākiem, kas atrakciju apmeklē kopā ar bērnu, pašiem ir jāizvērtē bērna atbilstība atrakcijai;
 • Atrakcijas apmeklētāju ierobežojumi:
  • Augums no 0.7 līdz 1.8 m;
  • Kopējā laivas celtspēja – 180 kg, maksimālais pieaugušā svars – līdz 100kg.

Cienījamie vecāki,

pirms laiviņu lietošanas, lūdzu, iepazīstieties un iepazīstiniet bērnus ar atrakciju lietošanas noteikumiem un pārliecinieties, ka jūsu bērns vēlas izmantot šo atrakciju.

Pārliecinieties, ka Jūsu bērns ir sapratis atrakcijas lietošanas noteikumus un apņemas tos ievērot.

Apmeklētāji izmantošanas laikā apņemas ievērot apkalpojošā personāla norādes.

Vecāki! Atrakcijas izmantošanas laikā esiet turpat atrakcijas tuvumā, lai nepieciešamības gadījumā pie Jums var vērsties bērns un ar Jums var sazināties apkalpojošais personāls.

Atrakcijas ekspluatācijas laikā jebkuru neskaidrību, sliktas pašsajūtas vai citu neparedzētu gadījumu laikā lūgums nekavējoties vērsties pie apkalpojošā personāla.

Pirms atrakcijas apmeklējuma pārliecinieties, vai bērns nevēlas uz tualeti.

Atrakcijas “Laiviņas” lietošanas noteikumi

Atrakciju drīkst izmantot tikai ar personāla atļauju.

 • Atrakcijas apmeklētāji tiek apkalpoti rindas kārtībā.
 • Laiva sāk darboties pēc pogas „Start” nospiešanas. Darbības laikā tā jebkurā brīdī var tikt apstādināta, nospiežot „Stop” pogu.
 • Pēc tam, kad tiek nospiesta „Start” poga, sākas atrakcijas lietošanas laiks, kura laikā neierobežotu skaitu reižu ir iespējams laiviņu izslēgt un ieslēgt, bet nospiežot „Stop” pogu laiks NEapstājas.
 • 30 sekundes pirms laika beigām sāks skanēt signāls un mirgot „Stop” poga. Šajā laikā nepieciešams atgriezties krastā. Pēc laika beigām motors automātiski izslēgsies.
 • Atrakcijas darbības laikā bērniem obligāti jāizmanto personāla izsniegtās drošības vestes. Pēc pieprasījuma ir pieejamas drošības vestes arī pieaugušajiem.
 • Vecākiem ir atļauts un ieteicams palīdzēt saviem bērniem (iekāpšana un izkāpšana no laiviņas u.tml.).
 • Lai parūpētos par personīgo mantu saglabāšanu atrakcijas apmeklējuma laikā, vēlams savlaicīgi nodot kabatās esošo saviem vecākiem vai draugiem.

Aizliegts:

 • Atrasties atrakcijā alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu ietekmē, tāpat arī spēcīgu medikamentu ietekmē, kuru lietošana ietekmē spēju kontrolēt savas darbības, samazina spēju orientēties situācijā, pasliktina redzi, reakcijas ātrumu u.tml.
 • Izmantot atrakciju bez personāla;
 • Ņemt līdzi atrakcijā asus, cietus vai citus bīstamus priekšmetus.
 • Lietot košļājamās gumijas, konfektes, dzērienus un citus pārtikas produktus;
 • Nirt, peldēt, dzert ūdeni no baseina vai baseinā kaut ko mazgāt.
 • Atrakcijas darbības laikā celties kājās.
 • Jebkādā veidā bojāt laivas vai baseinu.

Atrakciju nav ieteicams izmantot:

 • Apmeklētājiem ar augstu asinsspiedienu;
 • Apmeklētājiem ar vestibulārā aparāta traucējumiem.

Citi noteikumi:

 • Aprīkojuma tehnisku kļūdu gadījumā, lūdzam saglabāt mieru un nesatraukties, jūsu iegādātā biļete tiks pieņemta atpakaļ vai ieteikta cita alternatīva.
 • Vecāki, lūdzu, sekojiet līdzi savu bērnu personīgajām mantām.
 • Esiet saprotoši un respektējiet citus atrakciju dalībniekus, ievērojot rindas secību, neaizkavējiet pārējos atrakcijas apmeklētājus.
 • Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā (lietus, stiprs vējš) atrakcija netiek ekspluatēta

Apkalpojošais personāls, izvērtējot situāciju, var izteikt aizrādījumus, neielaist atrakcijā vai izraidīt no tās šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

Pakalpojuma sniedzējs nodrošina drošu apmeklējumu, saskaņā ar lietošanas instrukciju, kas lietotājam/apmeklētājam ir stingri jāievēro.

Pakalpojuma sniedzēja atbildība – nodrošināt drošu un standartiem atbilstošu atrakciju iekārtu.

Lietotāja atbildība – lietot iekārtu saskaņā ar lietošanas instrukciju un ievērot apkalpojošā personāla norādījumus.

Administrācija un apkalpojošais personās neuzņemas atbildību par savainojumiem un nelaimes gadījumiem, kas notikuši, neievērojot atrakciju lietošanas instrukciju un neievērojot apkalpojošā personāla norādījumus.

Patīkamu un jauku atpūtu!

Līdzīgas atrakcijas: